Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden, tussen FRUX ICT en opdrachtgever.
1.2 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en FRUX ICT in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
1.5 FRUX ICT heeft het recht om haar algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever bekendgemaakt. Zij treden in werking een (1) week na bekendmaking. Indien opdrachtgever de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen van toepassing worden verklaard. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van FRUX ICT zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van vier (4) weken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de FRUX ICT een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden FRUX ICT eerst nadat deze schriftelijk door FRUX ICT zijn bevestigd.

3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1. FRUX ICT zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht nemen. FRUX ICT zal zich inspannen om de dienstverlening en opdrachten met zorg uit te voeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. FRUX ICT en Opdrachtgever erkennen dat een succesvol project mede afhankelijk is van een goede samenwerking.
3.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FRUX ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FRUX ICT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FRUX ICT zijn verstrekt, heeft FRUX ICT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met Opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens FRUX ICT vereist is, heeft FRUX ICT het recht bepaalde werkzaamheden door een door hem aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
3.5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

4 Vertrouwelijke informatie

4.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle aan opdrachtgever geleverde of voor opdrachtgever vervaardigde zaken, dan wel rechten blijven eigendom van FRUX ICT totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde producten en/of diensten, volledig aan FRUX ICT zijn voldaan.
5.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
5.3 Rechten, waaronder mede bepaald gebruikersrechten, worden aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoeding volledig betaald heeft.
5.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht binnen dertig (30) dagen FRUX ICT daarover in te lichten.

6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door FRUX ICT in het kader van een overeenkomst geleverde producten en/of diensten blijven berusten bij FRUX ICT of bij een derde van wie zij het recht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door opdrachtgever van de door FRUX ICT geleverde producten en/of diensten, verleent FRUX ICT aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op die producten en/of diensten.
6.2 Indien FRUX ICT op de door haar geleverde producten en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, mogen deze door opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.
6.3 Indien Opdrachtgever het eigendom wilt verkrijgen van de intellectuele eigendomsrechten, dan is een schriftelijke overeenkomst die de overdracht regelt vereist.
6.4 Tenzij anders is overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar bestaan van intellectueel eigendomsrechten, zoals merkrechten, modellen, auteursrechten van derden.
6.5 FRUX ICT behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6.6 FRUX ICT heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

7 Contractduur, uitvoeringstermijn en opzegging

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn.
7.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.3 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk dan wel op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop de overeenkomst werd gesloten. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden in acht te nemen.

8 Klachtprocedure

8.1 FRUX ICT streeft er naar om elke opdracht naar volle tevredenheid uit te voeren. Mocht het geleverde toch onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoen en/of fouten bevatten, dan vraagt FRUX ICT dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan FRUX ICT te melden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
8.2. De klacht dient zo duidelijk mogelijk omschreven te zijn, zodat FRUX ICT in staat is adequaat te reageren.
8.3 Indien een klacht gegrond is, zal FRUX ICT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
8.4 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door FRUX ICT schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.
Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan FRUX ICT te maken.
8.4 Onder fouten wordt niet verstaan:
– de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– op enigerlei wijze wijzigingen in de producten en/of diensten van FRUX ICT zijn aangebracht door opdrachtgever of derden;
– opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met FRUX ICT gesloten overeenkomst;
– een gebrek of onvolkomenheid niet binnen dertig (30) dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan FRUX ICT is gemeld;
– gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– het producten en/of diensten betreft waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden betrekking hebbende op de uiterlijke vormgeving;
– opdrachtgever de door FRUX ICT geleverde producten en/of diensten accepteert,
– na acceptatie door FRUX ICT wijzigingen zijn aangebracht door de Opdrachtgever;
– FRUX ICT door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.
8.5 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

9 Aansprakelijkheid FRUX ICT

9.1 FRUX ICT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
3. fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
5. fouten in het concept/ontwerp/product of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
6. fouten in het concept/ontwerp/product of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
7. Indien FRUX ICT door opdrachtgever materiaal krijgt aangeleverd welke zij accepteert, is FRUX ICT jegens opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud, opmaak en oplage daarvan.
9.2. De totale aansprakelijkheid van FRUX ICT wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw)
Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van FRUX ICT in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van FRUX ICT. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door FRUX ICT verleende krediteringen, tot maximaal het totale bedrag dat daadwerkelijk door FRUX ICT van opdrachtgever is ontvangen.
9.3 De aansprakelijkheid zal nooit hoger zijn dan €10.000 en is in ieder geval ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
9.3 De aansprakelijkheid van FRUX ICT voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc is uitgesloten.
9.4 Eveneens uitgesloten is de aansprakelijkheid van FRUX ICT wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
9.5 De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid door FRUX ICT komen te vervallen, indien sprake is van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van FRUX ICT.
9.6 FRUX ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FRUX ICT is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
9.7 De aansprakelijkheid van FRUX ICT ontstaat slechts indien de Opdrachtgever FRUX ICT, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en FRUX ICT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FRUX ICT in staat is adequaat te reageren.
9.8 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan FRUX ICT zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
9.10 Alle kosten betrekking hebbende op collectieve rechtenorganisaties, zoals maar niet beperkt tot BUMA/STEMRA en de SENA, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek of het vertonen van videobeelden op een door FRUX ICT ontwikkelde website of applicatie, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart FRUX ICT tegen elke mogelijke aanspraak terzake door collectieve rechtenorganisaties.
9.11 Bij verzending van nieuwsbrieven en/of mailings kan FRUX ICT de correctheid en geldigheid van (e-mail) adressen waarnaar verzonden wordt niet garanderen. Opdrachtgever is te allen tijden verantwoordelijk voor aanspraken van derden en/of overtreding van toepasselijke regelgeving in geval FRUX ICT op haar verzoek nieuwsbrieven en/of mailings aan derden verzendt.

10 Tarief, meerwerk en betaling

10.1 Opdrachten worden door FRUX ICT uitsluitend aanvaard tegen het met opdrachtgever vooraf overeengekomen (uur)tarief, tenzij is overeengekomen dat een opdracht voor een vaste prijs wordt uitgevoerd. Een vooraf overeengekomen (uur)tarief mag door leverancier gedurende de eerste zes maanden van de opdracht niet worden verhoogd.
10.2 Alle door FRUX ICT afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij FRUX ICT schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een Opdrachtgever opgegeven begroting kunnen nimmer rechten worden ontleend.
10.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
10.4 Opdrachtgever aanvaart dat een succesvol project afhankelijk is van zijn/haar medewerking en dat dit gevolgen kan hebben voor het wel of niet in rekening brengen van meerwerk. Indien Opdrachtgever benodigde informatie te laat of verkeerde informatie stuurt, dan kan dit gevolgen hebben voor de opleverdatum en kan dit extra werkzaamheden voor FRUX ICT, dus ook meerwerk, opleveren.
10.5 Indien FRUX ICT op verzoek vooraf of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden en/of prestaties uitvoeren die buiten de overeengekomen opdracht vallen, zullen deze worden uitgevoerd op basis gebruikelijke tarieven van FRUX ICT. FRUX ICT kan echter nimmer gedwongen worden tot het uitvoeren van werkzaamheden die buiten de overeengekomen opdracht vallen.
10.6 Indien opdrachtgever wijzigingen in de (uitvoering van een) opdracht wenst aan te brengen, dient zij hiertoe tijdig in overleg te treden met FRUX ICT. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren producten en/of diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed.
10.7 Door FRUX ICT te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten is veroorzaakt door nalatigheid van FRUX ICT dan wel doordat FRUX ICT een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. Over de hoogte van de met de aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoedingen zullen FRUX ICT en opdrachtgever in overleg treden.
10.8 FRUX ICT is te allen tijden bevoegd haar werkzaamheden uit te besteden aan derden, in welk geval zij dan hoofdaannemer is
10.9Alle door FRUX ICT gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
10.10 FRUX ICT is gerechtigd de richting haar opdrachtgever gehanteerde (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari van elk jaar opnieuw vast te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.11 Opdrachtgever dient binnen veertien(14) dagen na dagtekening van de factuur tot betaling over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.12 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van artikel 11.3 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente
verschuldigd over het factuurbedrag. In geval van handelstransacties is de wettelijke rente ex 6:119a Bw verschuldigd. Tevens zijn kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van opdrachtgever.
10.13 Werkzaamheden door FRUX ICT vangen pas aan op het moment dat de voorschotnota door opdrachtgever wordt betaald.
10.14 Indien sprake is van betaling in termijnen, is FRUX ICT bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever gerechtigd de door haar geleverde diensten en/of producten tijdelijk op te
schorten. In dat geval is FRUX ICT tevens bevoegd tot bevriezing, inhoudende dat opdrachtgever (tijdelijk) geen toegang verkrijgt tot, dan wel de beschikking heeft over, die diensten en/of producten.

11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan FRUX ICT niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking,ziekteverzuim van hulppersonen, onderaannemers dan wel personeel van FRUX ICT, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van FRUX ICT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FRUX ICT niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.
11.3 Indien FRUX ICT bij het intreden van overmacht reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd hierover afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12 Tussentijds ontbinding/opschorting van de opdracht

12.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
12.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
12.3 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan FRUX ICT zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien opdrachtgever aan FRUX ICT valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven dan wel de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.
12.4 In geen geval heeft ontbinding, in dan wel buiten rechte, terugwerkende kracht. Zowel ingeval van opschorting van de werkzaamheden door FRUX ICT als bij ontbinding, in dan
wel buiten rechte, is opdrachtgever gehouden de in het kader van de opdracht redelijkerwijs door FRUX ICT verrichte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, met name ook de
met derden aangegane verplichtingen, onverminderd de overigens naar de wet of de overeenkomst aan FRUX ICT toekomende rechten, waaronder het recht van FRUX ICT
op vergoeding wegens winstderving of uit de ontbinding voortvloeiende schade. In deze gevallen is elke vordering die FRUX ICT ten laste van opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen FRUX ICT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen FRUX ICT en de opdrachtgever.
13.2 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van één (1) maand nadat FRUX ICT een beroep op artikel 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.